El ferrocarril i els “pactes verds”

riel-tren

El transport i la logística afecten de manera directa la vida de les persones i la salut del planeta. Totes les accions de millora cap a pràctiques sostenibles hauran de ser tingudes en compte per aconseguir (o almenys acostar-nos) als ambiciosos objectius fixats per diferents organismes internacionals.

 

*Pacte Verd Europeu: la Comissió proposa un objectiu de zero emissions a partir del 2030 per als nous autobusos urbans i una reducció del 90 % de les emissions per als camions nous d’aquí a 2040

 

Els serveis ferroviaris per a les mercaderies estan cridats a ser una part important en la solució dels reptes, encara que per això haurà d’incidir en quatre pilars bàsics, que són:

 

La xarxa. Els nodes multimodals s’han d’ubicar estratègicament per garantir la connexió entre punts d’origen i destinació generadors de tràfics de mercaderies. Per descomptat, la capil·laritat oferta pel transport per carretera ha de formar part d’aquesta xarxa de manera natural (col·laboració entre modes) per oferir serveis porta a porta.

 

La conducció autònoma (de camions i trens) pot arribar a afegir freqüència als serveis logístics, reduint la ràtio de nombre d’unitats transportades/rendibilitat, cosa que obriria la porta a temps de lliurament més curts, serveis nocturns, etc.

 

La Tecnologia i innovació han d’oferir traçabilitat les mercaderies i de les unitats de transport intermodal (UIT’s), controlant aspectes com ara ubicació a temps real, temperatura, humitat, obertura de portes, vibracions, estat òptim de les UTI… Predictibilitat en els lliuraments, càlcul d’alternatives en cas de produir-se esdeveniments imprevistos (accidents, talls de via, retards, …).

 

Automatització de: accessos a les terminals, intercanvi de les càrregues, tràmits administratius, documents de transport electrònics, sistemes de reserves, …
La coordinació i connexió entre els diferents modes de transport, per guanyar eficiència, puntualitat i millorar els temps de trànsit.

 

Sostenibilitat. Una part de les xarxes ferroviàries està sense electrificar, i requereixen lús de locomotores amb motors dièsel. Transitar cap a propulsions més sostenibles, com podria ser l’hidrogen verd, reduiria les emissions de gasos contaminants.

La conducció autònoma i el manteniment predictiu permetrien eliminar avaries i garantir més disponibilitat.

 

Integració. Una logística oberta i col·laborativa, en què el pas a diferents modes de transport es faci de forma natural, “seamless” i sense elevats costos, que permeti integrar solucions transversals (tecnologia, serveis, optimitzar rutes combinades amb diferents operadors, multi: destinació / producte / client, …); totes aquestes condicions també deuran complir-se en trànsits transfronterers, incloent la validació de sistemes de seguiment, seguretat, comunicacions, …

 

La implementació de cadenes logístiques basades en aquests quatre puntals permetria accelerar la transformació i la transició cap a solucions competitives i sostenibles de baixes emissions. El mercat demanda serveis porta a porta integrats i gestionats sota el concepte de “finestreta única, transparència, temps de trànsit i preu competitius, amb atenció a la responsabilitat social i medi ambiental.

 

*https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_762

admin

admin

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *